0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Gminy Lututów
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
V/31/2019VW sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie17.01.2019
V/30/2019Vw sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-202317.01.2019
V/29/2019VW sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-202317.01.2019
V/28/2019VW sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-202317.01.2019
IV/18/2018IV/2018w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok27.12.2018
IV/17/2018IV/2018w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów' Alkoholowych na 2019 rok 27.12.2019
IV/25/2018IV/2018w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lututów27.12.2019
IV/26/218IV/2018w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw w Gminie Lututów27.12.2018
III/15/2018III/2018zmieniająca Uchwałę Nr XIII/57/2015 Rady Gminy w Lututowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości13.12.2018
II/10/2018II/2018w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lututów.29.11.2018
II/9/2018II/2018w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego29.11.2018
II/6/2018II/2018w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok29.11.2018
II/14/2018II/2018zmieniająca Uchwałę Nr XXI/99/2016 Rady Gminy w Lututowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi11.12.2018
II/7/2018II/2018w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 29.11.2018
II/8/2018II/2018w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 29.11.2018
I/5/2018I/2018W sprawie powołani stałych Komisji Rady Gminy Lututów20.11.2018
I/4/2018I/2018W sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji20.11.2018
I/3/2018I/2018W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lututów20.11.2018
I/2/2018I/2018W sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lututów20.11.2018
I/1/2018I/2018W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lututów20.11.2018
 

 

Urząd Gminy Lututów