0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NIEMOJEW - DĘBINA NA DZIAŁCE NR 62

Uchwały Rady Gminy Lututów
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XLII/219/2018XLII/2018W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.25.09.2018
XLII/218/2018XLII/2018W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lututów16.10.2018
XLII/217/2018XLII/2018W sprawie Statutu Gminy Lututów16.10.2018
XLI/214/2018XLI/2018w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Lututów na lata 2018-202002.08.2018
XLI/213/2018XLI/2018w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków an terenie gminy Lututów02.08.2018
XLI/212/2018XLI/2018w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lututów02.08.2018
XLI/211/2018XLI/2018W sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lututów02.08.2018
XL/205/2018XL/2018W sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lututów28.06.2018
XL/204/2018XL/2018W sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lututów14.07.2018
XL/202/2018XL/2018W sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lututów na 2018 rok14.07.2018
XXXIX/196/2018XXXIX/2018W sprawie podziału Gminy Lututów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych29.03.2018
XXXIX/195/2018XXXIX/2018W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/192/2018 Rady Gminy Lututów z dnia 6 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lututów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych29.03.2018
XXXVIII/194/2018XXXVIII/2018W sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia o06.03.2018
XXXVIII/193/2018XXXVIII/2018W sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym06.03.2018
XXXVIII/192/2018XXXVIII/2018W sprawie podziału Gminy Lututów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych06.03.2018
XXXVIII/191/2018XXXVIII/2018W sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lututów na 2018 rok06.03.2018
XXXVIII/190/2018XXXVIII/2018W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki publicznej w Lututowie za 2017 rok06.03.2018
XXXVIII/189/2018XXXVIII/2018W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie za 2017 rok.06.03.2018
XXXVII/186/2018XXXVII/2018w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Lututowie wyrażającego protest przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej08.02.2018
XXXVII/185/2018XXXVII/2018W sprawie sprzedaży nieruchomości08.02.2018
XXXVII/184/2018XXXVII/2018W sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Lututów08.02.2018
XXXVI/182/2017XXXVI/2017w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości28.12.2017
XXXVI/181/2017XXXVI/2017w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości wraz z wyposażeniem w nieodpłatne użyczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie28.12.2017
XXXVI/178/2017XXXVI/2017w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok28.12.2017
XXXVI/177/2017XXXVI/2017W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok28.12.2017
XXXV/175/2017XXXV/2017w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok23.11.2017
XXXIV/173/2017XXXIV/2017W sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lututów09.11.2017
XXXIV/170/2017XXXIV/2017W sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie23.11.2017
XXXIII/169/2017XXXIII/2017W sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Lututowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców 1863r. w Lututowie28.09.2017
XXXIII/167/2017XXXIII/2017W sprawie zatwierdzenia projektu "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"28.09.2017
XXXII/166/2017XXXII/2017Zmieniająca Uchwalę Nr XVII/78/2016 Rady Gminy w Lututowie z dnia 19 stycznia 2016 . w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie07.09.2017
XXXI/165/2017XXXI/2017W sprawie sprzedaży nieruchomości31.08.2017
XXXI/161/2017XXXI/2017W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia przez Gminę Lututów do projektu pn. " Partnerzy Rozwoju e-Administracji31.08.2017
XXX/156/2017XXX/2017Zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/151/2017 Rady Gminy w Lututowie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla kt08.06.2017
XXX/158/2017XXX/2017W sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie22.06.2017
XXX/157/2017XXX/2017W sprawie sprzedaży nieruchomości08.06.2017
XXX/155/2017XXX/2017w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawn przypadający Gminie Lututów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypa08.06.2017
XXIX/151/2017XXIX/2017W sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych28.03.2017
XXIX/150/2017XXIX/2017W sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lututów28.03.2017
XXIX/149/2017XXIX/2017W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego28.03.2017
XXIX/146/2017XXIX/2017W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-201928.03.2017
XXVIII/143/2017XXVIII/2017W sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lututów na 2017 rok02.03.2017
XXVIII/142/2017XXVIII/2017W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie za 2016 rok02.03.2017
XXVIII/141/2017XXVIII/2017W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie za 2016 rok02.03.2017
XXVII/139/2017XXVII/2017W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność komunalną.02.02.2017
XXVII/138/2017XXVII/2017w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości02.02.2017
XXVII/137/2017XXVII/2017w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie gminy Lututów02.02.2017
XXVII/136/2017XXVII/2017w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częścioweg02.02.2017
XXVII/135/2017XXVII/2017w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lututów02.02.2017
XXVII/134/2017XXVII/2017w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/127/2016 Rady Gminy w Lututowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkoła02.02.2017
XXVI/125/2016XXVI/2016W sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok29.12.2016
XXVI/124/2016XXVI/2016w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok29.12.2016
XXVI/130/2016XXVI/2016W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do 5 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lututów20.01.2017
XXVI/129/2016XXVI/2016W sprawie Regulaminu finansowania zadań zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lututów20.01.2017
XXVI/128/2016XXVI/2016Uchwała uchylająca Uchwałę Nr XXV/120/2016 Rady Gminy w Lututowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lututów20.01.2017
XXVI/127/2016XXVI/2016w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lututów29.12.2016
XXV/120/2016XXV/2016W sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lututów17.11.2016
XXV/118/2016XXV/2016W sprawie przystąpienia Gminy Lututów do Stowarzyszenia „TAK dla Kopalni Złoczew”17.11.2016
XXV/115/2016XXV/2016W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.17.11.2016
XXV/119/2016XXV/2016W sprawie przyjęcia "Programu do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lututów na lata 2016-2032"17.11.2016
XXIV/111/2016XXIV/2016W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach
XXII/107/2016XXII/2016W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lututów30.06.2016
XXI/102/2016XXI/2016W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lututów19.05.2016
XXI/101/2016XXI/2016w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Lututów składanej przez właściciela nieruchomości19.05.2016
XXI/100/2016XXI/2016w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych19.05.2016
XXI/99/2016XXI/2016W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi19.05.2016
XXI/98/2016XXI/2016W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości19.05.2016
XX/96/2016XX/2016W sprawie wyrażenia zgody na zawarci porozumienia z Gminą Biała13.04.2016
XIX/92/2016XIX/2016W sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie31.03.2016
XVIII/88/2016XVIII/2016W sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego25.02.2016
XVIII/87/2016XVIII/2016W sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych dla kandydatów do klas pierwszych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum25.02.2016
XVIII/85/2016XVIII/2016W sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lututów25.02.2016
XVIII/84/2016XVIII/2016W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie Gminy Lututów na 2016 rok25.02.2016
XVII/81/2016XVII/2016W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lututów przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawid25.01.2016
XVII/80/2016XVII/2016W sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/71/2015 Rady Gminy w Lututowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych n25.01.2016
XVII/79/2016XVII/2016W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutututowie25.01.2016
XVII/78/2016XVII/2016W sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie25.01.2016
XVII/76/2016XVII/2016W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niemojewie w filię Szkoły Podstawowej w Lututowie25.01.2016
XV/70/2015XV/2015W sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady Gminy w Lututowie z dnia 19 listopada 2015r.22.12.2015
XV/69/2015XV/2015W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Lututów na lata 2016-2021.22.12.2015
XV/68/2015XV/2015W sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok22.12.2015
XV/67/2015XV/2015Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok22.12.2015
XIV/66/2015XIV/2015Określenie warunków oraz wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami03.12.2015
XIV/65/2015XIV/2015Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niemojewie w filię Szkoły Podstawowej w Lututowie03.12.2015
XIV/62/2015XIV/2015Zapewnienie wspólnej obsługi jednostkom budżetowym funkcjonującym na terenie Gminy Lututów, o której mowa w art. 10a pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym03.12.2015
XIII/59/2015XIII/2015Upoważnienie Wójta Gminy Lututów do reprezentowania Gminy Lututów w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego24.11.2015
XIII/58/2015XIII/2015Nadanie Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie24.11.2015
XII/48/2015XII/2015Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr X/38/2015 Rady Gminy w Lututowie z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 202029.10.2015
XII/47/2015XII/2015W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok29.10.2015
XI/39/2015XI/2015Zmiana Uchwały Nr XXVII/196/2014 Rady Gminy w Lututowie z dnia 27 marca 2014r.28.09.2015
X/38/2015X/2015uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie03.09.2015
IX/33/2015IX/2015Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników30.07.2015
IX/32/2015IX/2015Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi30.07.2015
II/4/2014 II/2014 W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości 11.12.2014
 

 

Urząd Gminy Lututów