0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wójt Gminy Lututów o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y na realizację zadania pt. TRANSPORT UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU POMOCY W HUCIE W RAMACH PROJEKTU CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM NR PROJEKTU RPLD .09.02.01-10-A002/17 REALIZOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ IX DZIAŁANIA IX.2 PODDZIAŁANIA IX.2.1 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział dostawcy spełniający warunki udziału oraz nie podlegających wykluczeniu z powodu  nie spełnienia warunków, o których mowa  w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych       ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ).

Uczestnicy postępowania nie wpłacają wadium.

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Lututowie, ul. Klonowska 8, I piętro , pokój nr 7   do dnia  28 lutego 2018 r.

Oferty zostaną otwarte w dniu 01 marca  2018 r. o godz. 1100   w sali nr 14, I piętro w budynku Urzędu Gminy w Lututowie.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ma zamiaru do ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty   z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień sektorowych.


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Dodany: 21.02.2018 godz. 14:12
 Ostateczny termin składania ofert:
 28 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 21 2018 godz. 14:12
Liczba odsłon:
  97 od 21 2018 godz. 14:12  (średnio 1.32 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Lututów