0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W LUTUTOWIE

Zamówienie publiczna na ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lututów w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. `

Numer: IGK.271.5.2018


 

IGK.271.5.2018                                                                             Lututów, 29 listopada 2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lututów w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. ”

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

GMINA LUTUTÓW

ul. Klonowska 8

98-360 Lututów

www.lututow.bip.cc

e-mail: gmina.lututow@gmail.com  

Godziny urzędowania:7.00-15.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy: od 8.00 – 16.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej:    www.lututow.bip.cc

  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Lututów, ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów pok. Nr 21 w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy: od 8.00 – 16.00

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych a także częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.

 

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowywaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z gniazd ogólnodostępnych usytuowanych na terenie gminy Lututów.

 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować następujące frakcje odpadów:

 

 • papier i tektura,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

        Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

 

1. Odpady komunalne będą odbierane z częstotliwością zgodną z Regulaminem utrzymania    czystości i porządku:

        Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne– nie rzadziej niż 1 raz               w miesiącu, z wyjątkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Lututowie, bloków komunalnych w Lututowie, market „Dino” w Lututowie    , z których  odbiór odpadów zmieszanych (niesegregowanych) będzie się odbywał   dwa razy w miesiącu oraz z Macdonalds'a MOP Chojny (droga S8) ) i WIK-CAR SHELL Emilia Bajer, Chojny 103 - z którego odbiór zmieszanych (niesegregowanych)  odpadów komunalnych będzie się odbywał 8 razy w miesiącu.

1.2. Segregowane odpady komunalne:

 1. odpady  suche (papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)  –  nie rzadziej nić 1 raz w miesiącu,
 2. szkło –  1 raz na kwartał,

1.3.  Z gniazd ogólnodostępnych

             a)  szkło  – 1 raz na 2 miesiące,

             b)  opakowania z tworzyw sztucznych typu PET – 1 raz w miesiącu, w razie   

                 konieczności w sezonie letnim tj. od m-ca czerwca do września – 2 razy

                 w miesiącu.

2. Przeterminowane leki z miejsca gromadzenia: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 98-360 Lututów, ul. Ogrodowa oraz z apteki przy ulicy J. P. Stalskiego 6, 98-360 Lututów.

3.  Zużyte baterie i akumulatory z miejsca gromadzenia: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 98-360 Lututów, ul. Ogrodowa

 

4.  Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 98-360 Lututów, ul. Ogrodowa   pozostałe frakcje odpadów dostarczanych bezpośrednio do PSZOK przez mieszkańców.

 

Zużyte baterie i akumulatory będą również zbierane przez mieszkańców w indywidualnych pojemnikach. Wykonawca sześć razy w okresie trwania umowy przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, oraz zużytych baterii i akumulatorów również gromadzonych indywidualnie przez mieszkańców.

Termin odbioru odpadów zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na jeden miesiąc przed planowaną zbiórką. Wykonawca przedłoży harmonogram odbioru tych odpadów w terminie 30 dni przed rozpoczęciem zbiórki. Zamawiający poinformuje mieszkańców o terminach ww. zbiórek.

 

Zorganizowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

1. Zamawiający zorganizował  PSZOK na terenie nieruchomości będącej własnością tut. Gminy przy ulicy Ogrodowej 9, 98-360 Lututów (obok budynku oczyszczalni ścieków).

 1. PSZOK zostanie wyposażony przez Wykonawcę  w odpowiednie  pojemniki tak aby zapewnić prawidłową segregację odpadów zgodnie z uchwałą  NR XL/203/2018 Rady Gminy  w Lututowie  7.dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. PSZOK zostanie wyposażony przez Wykonawcę w pojemniki na przeterminowane chemikalia i odpady budowlano- rozbiórkowe.

4. PSZOK będzie odbierał odpady komunalne  od mieszkańców w czasie ustalonym w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lututowie.

5. Do  PSZOK mieszkańcy mogą oddawać odpady zgodnie z uchwalą  Rady Gminy Lututów w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz  uchwałą  Rady Gminy Lututów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lututów.

 

Zbiórka odpadów z terenu gminy.

1. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z miejsc, o których mowa w zał. nr 1 i 2 do  SIWZ.

2. Zbiórka powinna polegać na :

            - załadunku na środek transportu wymienionych frakcji odpadów,

            - zagospodarowaniu odebranych odpadów,

            - posprzątaniu miejsc, z których odbierane są odpady.

3. Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.

 

Obowiązek zapewnienia pojemników

 

1. Wykonawca wyposaży na własny koszt  nieruchomości zamieszkałe i nie zamieszkałe w odpowiednie pojemniki w sposób zgodny z uchwałą Nr XI/203/2018 Rady Gminy w Lututowie z dnia 28 czerwca2018r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zał. nr 11 do SIWZ) oraz uchwałą Nr XI/204/2018 Rady Gminy w Lututowie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lututów (zał. nr 12 do SIWZ). 

2. 1). Przekazywane  pojemniki i worki powinny być nowe lub używane, czyste i estetyczne oraz oznakowane odpowiednimi kolorami i opisem asortymentu odpadów.

2). Wykaz posesji i i ilości osób będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 14 dni   od daty przekazania mu aktualizacji wykazu  zobowiązany będzie do dokonania wymiany pojemników na posesjach lub  dostarczenia dodatkowych  pojemników  stosownie do wprowadzonych zmian.

3. Pojemniki będą przez Wykonawcę dostarczane mieszkańcom na posesje w okresie  do dnia zawarcia umowy do dnia 31. 12. 2018 r. W terminie do 20.12.2018 r. wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 31.12.2018  r. wraz z  informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia).

4. Wykonawca wyposaży PSZOK w pojemniki do zbiórki przeterminowanych chemikaliów i odpadów remontowo- budowlanych.

5. Wykonawca wyposaży punkt, w którym odbywać się będzie zbiórka przeterminowanych leków  oraz zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w odpowiednie pojemniki.

6. Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy wykonawcy, wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt.

 

 Zasady odbioru i wywozu odpadów.

 

1. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował z częstotliwością  i na   zasadach określonych w uchwale  Nr XI/204/2018 Rady Gminy w Lututowie z dnia 28 czerwca  2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lututów (zał. nr 12 do SIWZ). 

 

2. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował w poszczególnych miejscowościach zawsze w ten sam dzień roboczy tygodnia. W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy (święto), wywóz odpadów nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym, lub przesunie się o jeden dzień.

3. Wykonawca sporządzi (w formie papierowej i elektronicznej)
i przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania:

 • w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy - harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy obejmujący okres od 01.01.2019 do 31 grudnia 2019r.,
 • w terminie do 10.12.2019 r. - harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy obejmującego okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

 

4. Podczas realizacji umowy niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami niesegregowanymi.

5. Wykonawca zobowiązany jest do  sukcesywnego wywozu odpadów z PSZOK tak aby zapewnić  możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez mieszkańców.

6. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników na przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie oraz akumulatory a także odpady małogabarytowe i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie dopuścić do przepełnienia tych pojemników.   

7.Odbiór odpadów będzie następował  z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, w miejsce umożliwiające swobodny dojazd.

8. W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe (brak utwardzonej drogi) Wykonawca może ustalić odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

9.Szczegółowe dane dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w SIWZ,                    

Uchwale  Nr XI/203/2018 Rady Gminy w Lututowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zał. nr 11 do SIWZ) oraz uchwałą Nr XI/204/2018 Rady Gminy w Lututowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lututów (zał. nr 12 do SIWZ). 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

90500000-2 Usługi związane z odpadami,

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,

90533000-2 Usługi zagospodarowania odpadów.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia usługi : 01 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2020 r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu,

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach,
o których mowa w art. 24. Ust.1 ustawy.

3.  Warunki udziału w postępowaniu będą dotyczyć:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

 1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm. ),
 2. wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymagany zgodnie z  ustawą z dnia z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 )
 3. aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia
 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.

 1. zdolności technicznych lub zawodowych:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

 1. wykonał/wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej
  1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż  400 Mg.
 2. będzie dysponował na czas realizacji zadania:

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji
kompaktującej,

Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.

Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

b) posiada bazę magazynowo – transportową:

- usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,

- usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

- posiadającą zabezpieczenie  uniemożliwiające wstęp osobom nieupoważnionym,

- wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

- wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

- wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

- wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy – Prawo wodne,

- wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

- na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  11 stycznia .2013 r.             w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

4. Zamawiający z postępowania o udzielenia zamówienia wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 8:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.7) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

.

 1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
  5000,00 PLN  (słownie: pięć tysięcy złotych)

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

 1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 2. gwarancjach bankowych;
 3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110 ze zm.).

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

 1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 3. kwotę gwarancji,
 4. termin ważności gwarancji,
 5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
 • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
 • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 • a także w przypadku, gdy Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
  w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn nieleżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 

 1. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

57 9256 0004 0000 0039 2000 0060

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność
z oryginałem.

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę formach należy złożyć
w oryginale wraz z ofertą. Do oferty należy wpiąć kopię wadium.

3.Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

4. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.

5. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a , z przyczyn nieleżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1,  oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród nieodrzuconych, ważnych i zgodnych z treścią niniejszej SIWZ ofert.

2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryterium: Cena – 60%

Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P– liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

 

Cenę P = Cmin / Cof x 60

gdzie:

Cmin

- najniższa cena lub koszt brutto spośród wszystkich ocenianych ofert

Cof

- cena lub koszt brutto oferty ocenianej

 

 

     

Kryterium: warunki płatności faktur – 15 %

 

T – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium warunki płatności faktur

a) Wykonawca, który zaproponuje termin płatności faktur 30 dni - otrzyma 15 pkt.

b) Wykonawca, który zaproponuje termin płatności faktur 21 dni  – otrzyma 10 pkt.

c ) Wykonawca, który zaproponuje termin płatności faktur 14 dni  – otrzyma 0 pkt.

 

Kryterium: kryterium środowiskowe 25 %

 

Ś - liczba punktów przyznanych  Wykonawcy  w kryterium  środowiskowym

a) dysponowanie 2 pojazdami spełniającymi normę emisji spalin min. EURO 6   – 25 pkt

b) dysponowanie 1 pojazdem spełniającym normę emisji spalin min. EURO 6     – 15 pkt

c) nie dysponujemy pojazdami spełniającymi normę emisji spalin min EURO 6   –   0 pkt

 

Ocenie zostanie poddany aspekt środowiskowy świadczenia usługi, badany  jako wpływ jej realizacji na środowisko naturalne poprzez emisję spalin pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych, za pomocą których Wykonawca realizował będzie zamówienie.  Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę oświadczenia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że wskazane w formularzu ofertowym pojazdy zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia. Oświadczenie zawierać będzie dane pojazdów umożliwiające ich identyfikację.

 

Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

Ilość punktów = P + T + Ś

 

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym SIWZ.

6. Wynik oceny Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku według powszechnie stosowanych zasad.

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

 1. Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą  2,0 % ceny całkowitej (brutto) określonej w ofercie.
 2. Zabezpieczenie można wnieść w jednej lub kilku formach (w zależności od wyboru wykonawcy) określonych w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach
  z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
 4. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego nr 57 9256 0004 0000 0039 2000 0060 . Wpłaty gotówkowe na konto Zamawiającego nie będą akceptowane.
 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla Banku / Ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji jest dla niego wiążące przez okres wykonywania umowy oraz określony w ofercie okres gwarancji.
 6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej warunki inne niż ww. muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 7. Zasady zwrotu zabezpieczenia:
 1. zamawiający zwróci kwotę zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 2. Z kwoty o której mowa w pkt. 1 Zamawiający może potrącić kary umowne.

 

#61

 XI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 10 grudnia 2018  r. - do godz. 09.00

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Lututów

ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów

pokój nr 7 - Sekretariat Urzędu.

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 10 grudnia 2018 r., o godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Lututów

ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów

pokój nr 14, I piętro.

                        

XIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

                          

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.

 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach urzędowania Urzędu Gminy są:

 1. Ryszard Pichlak  – w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych, tel. 43 8714057,
 2. Paulina Krzak  - w zakresie przedmiotu zamówienia tel. 43 8714067 fax. 43 8715052, e-mail: gmina.lututow@gmail.com

 

 

Lututów, dnia 29 listopada 2018 r.

 

                                                                                                                  

                                                                                                           

                                                                                                              

 

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dodany: 30.11.2018 godz. 9:23
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ-WYKAZ MIEJSCOWOŚCI
Dodany: 30.11.2018 godz. 9:23
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ- WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Dodany: 30.11.2018 godz. 9:23
 
ZALĄCZNIK NR 3 DO SIWZ- WYKAZ APTEK
Dodany: 30.11.2018 godz. 9:26
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ- OFERTA
Dodany: 30.11.2018 godz. 9:26
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ- TREŚĆ UMOWY
Dodany: 30.11.2018 godz. 9:26
 
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- oświadczenie art. 25 a ust.1
Dodany: 30.11.2018 godz. 9:27
 
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ- oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
Dodany: 30.11.2018 godz. 9:27
 
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ- wykaz narzędzi, wyposażenia wykonawcy
Dodany: 30.11.2018 godz. 9:32
 
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ- wykaz wykonywanych usług wykonawcy
Dodany: 30.11.2018 godz. 9:32
 
ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ- informacja grupy kapitałowej
Dodany: 30.11.2018 godz. 9:32
 
UCHWAŁA NR XL/203/2018
Dodany: 30.11.2018 godz. 12:12
 
UCHWAŁA NR XL/204/2018
Dodany: 30.11.2018 godz. 12:12
 
sprostowanie
Dodany: 03.12.2018 godz. 11:51
 
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetargu
Dodany: 11.12.2018 godz. 13:14
 Ostateczny termin składania ofert:
 10 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 30 2018 godz. 09:23
Liczba odsłon:
  62 od 30 2018 godz. 09:23  (średnio 1.77 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Lututów