0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W LUTUTOWIE

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Lututów oraz podległych obiektów i infrastruktury w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

Wójt Gminy Lututów

98-360 Lututów, ul. Klonowska 8, woj. łódzkie

 

o g ł a s z a

p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y

 

 

na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Lututów oraz podległych obiektów i infrastruktury w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

         W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział dostawcy spełniający warunki udziału oraz nie podlegających wykluczeniu z powodu  nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986).

Uczestnicy postępowania nie wpłacają wadium.

Kryteria wyboru oferty – cena – 100%.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Lututowie, ul. Klonowska 8, I piętro , pokój nr 7 do dnia  4 grudnia  2018 r. do godz. 1000

Oferty zostaną otwarte w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 1100w sali nr 14, I piętro w budynku Urzędu Gminy w Lututowie.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ma zamiaru do ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień sektorowych.

 

 

 

 

 

Lututów, 19 listopada 2018 r.

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SIWZ
Dodany: 21.11.2018 godz. 9:47
 
Formularz oferty
Dodany: 21.11.2018 godz. 9:47
 
Oświadczenie - podstawy wykluczenia
Dodany: 21.11.2018 godz. 9:47
 
Oświadczenie - warunki udziału postępowania jednoetapowego
Dodany: 21.11.2018 godz. 9:49
 
Wykaz i charakterystyka obiektów
Dodany: 21.11.2018 godz. 9:49
 
Istotne warunki umowy
Dodany: 21.11.2018 godz. 9:49
 
Oświadczenie
Dodany: 21.11.2018 godz. 9:49
 
Pytania Wykonawcy
Dodany: 27.11.2018 godz. 14:35
 
SIWZ po poprawkach
Dodany: 28.11.2018 godz. 9:45
 
Zał nr 1 po poprawkach
Dodany: 28.11.2018 godz. 9:45
 
Zał nr 2 po poprawkach
Dodany: 28.11.2018 godz. 9:45
 
Zał nr 3 po poprawkach
Dodany: 28.11.2018 godz. 9:46
 
Zał nr 4 po poprawkach
Dodany: 28.11.2018 godz. 9:46
 
Zał nr 6 po poprawkach
Dodany: 28.11.2018 godz. 9:46
 
Odpowiedzi na pytania
Dodany: 28.11.2018 godz. 14:52
 
Zał nr 5 do SIWZ po poprawach
Dodany: 29.11.2018 godz. 10:19
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 04.12.2018 godz. 14:03
 Ostateczny termin składania ofert:
  4 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 21 2018 godz. 09:47
Liczba odsłon:
  133 od 21 2018 godz. 09:47  (średnio 2.49 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Lututów