0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 10515
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 9468
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 9086
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10105
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 3259
 Asystent rodziny 3413
Zakład Usług Komunalnych 12316
 WYNIKI BADAŃ WODY 2039
Gminna Biblioteka Publiczna 8866
Gminny Ośrodek Kultury 9960
EDUKACJA 9708
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 13850
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 13068
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 10094
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 9176
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 8191
 Informacje różne 1087
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9720
STYPENDIA 10069
'ORLIK 2012' 10277
Pracownicy Urzędu Gminy 25163
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6719
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 5711
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 5761
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 5027
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 6936
ARCHIWUM 5187
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 4802
 Rok 2008 4571
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 7542
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 8134
 Rok 2009 4733
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 6601
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 6325
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 5711
 Rok 2010 4638
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5874
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 5600
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 5852
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 5380
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 5564
 Rok 2011 4841
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 5653
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 5453
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 5396
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 5239
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 4687
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4874
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4775
 Uroczyste sesje Rady Gminy 4488
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 9090
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 4425
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 4433
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 4672
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 8901
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 4536
 Dni Lututowa 2010r 4817
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 4453
PRZETARGI 21719
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 16829
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 7496
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4743
WYBORY 5146
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 5145
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 4359
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 6431
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 3458
 Obwieszczenie o obwodach 3314
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 3275
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 3265
 Komisje Obwodowe 3273
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 3269
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 3338
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 4126
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 4956
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 5236
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 5203
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 5217
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 5016
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 4787
 SPRAWOZDANIA 2012R. 5003
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 4695
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 5952
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 4264
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 3426
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 1498
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 977
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018 r. 774
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 3945
ZGROMADZENIA 3345
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 3352
KONTROLA ZARZĄDCZA 3693
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 3187
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 1548
 2012 1280
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 6308
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 5600
 2016 1463
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 6799
 2017 964
 2018 725
TABLICA OGŁOSZEŃ 2232
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 380
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 18833
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 14066
OGŁOSZENIA 82702

 

Urząd Gminy Lututów