0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NIEMOJEW - DĘBINA NA DZIAŁCE NR 62
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 10109
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 9219
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 8870
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9770
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 3043
 Asystent rodziny 3164
Zakład Usług Komunalnych 11929
 WYNIKI BADAŃ WODY 1794
Gminna Biblioteka Publiczna 8563
Gminny Ośrodek Kultury 9653
EDUKACJA 9323
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 13570
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 12796
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 9818
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 8939
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 7989
 Informacje różne 850
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9440
STYPENDIA 9751
'ORLIK 2012' 10057
Pracownicy Urzędu Gminy 24201
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6469
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 5465
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 5495
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 4742
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 6508
ARCHIWUM 4927
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 4596
 Rok 2008 4354
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 7334
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 7950
 Rok 2009 4499
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 6384
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 6139
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 5491
 Rok 2010 4440
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5696
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 5401
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 5609
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 5176
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 5380
 Rok 2011 4613
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 5466
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 5282
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 5177
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 5063
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 4495
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4679
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4593
 Uroczyste sesje Rady Gminy 4298
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 8850
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 4243
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 4245
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 4471
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 8682
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 4344
 Dni Lututowa 2010r 4565
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 4247
PRZETARGI 19656
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 15180
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 6817
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4502
WYBORY 4660
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 4879
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 4182
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 6194
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 3259
 Obwieszczenie o obwodach 3108
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 3106
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 3068
 Komisje Obwodowe 3074
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 3067
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 1820
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 3863
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 4750
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 5025
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 4977
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 5015
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 4810
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 4614
 SPRAWOZDANIA 2012R. 4774
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 4499
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 5712
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 4041
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 3214
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 1300
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 745
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018 r. 499
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 3699
ZGROMADZENIA 3114
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 3125
KONTROLA ZARZĄDCZA 3374
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2892
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 1258
 2012 1074
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 6042
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 5420
 2016 1274
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 6504
 2017 744
 2018 461
TABLICA OGŁOSZEŃ 1673
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 131
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 17958
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 13699
OGŁOSZENIA 79512

 

Urząd Gminy Lututów